Vodovodi v upravljanju Loške komunale

JAVNI LOŠKI VODOVOD (JLV),oskrbovalno območje Škofja Loka

Javni loški vodovod (v nadaljevanju JLV) oskrbuje s pitno vodo nekaj več kot 19000 prebivalcev v naslednjih naseljih in vaseh: Binkelj, Bodovlje (delno), Dorfarje, Forme, Godešič, Gor.vas-Reteče, Gosteče, Grenc, Hosta, Lipica, Log nad Šk.Loko (delno), Na Logu (delno), Papirnica (delno), Podpulfrca, Pungert, Puštal (delno), Reteče, Stara Loka, Suha, Sv.duh, Trata, Trnje, Vešter, Vincarje, Virlog, Virmaše, Visoko pri Poljanah (delno), Zminec (delno) in mesto Škofja Loka ...več

JAVNI VODOVOD ROVTE-LENART-LUŠA (JVRLL), oskrbovalno območje Rovte-Lenart-Luša

Javni vodovod Rovte-Lenart-Luša (I., II. in III. faza) je javni vodovod, ki ga je zgradila Občina Škofja Loka, z udeležbo evropskih sredstev in ga je leta 2005 predala v upravljanje Loški komunali. Zagotavlja oskrbo s pitno vodo dela prebivalcev naslednjih naselij oz. vasi: Rovte v Selški dolini, Sv. Lenart, Zgornja Luša in Spodnja Luša.

Vir pitne vode je zajetje Mladi vrh, pitna voda pa se, pred distribucijo do uporabnikov, od 25.11.2010 dalje UV dezinficira.

OSTALE INFORMACIJE ZA JLV in JVRLL

INVESTICIJE na JLV in JVRLL so v pristojnosti Občine Škofja Loka.

  • LASTNIŠTVO IN UPRAVLJANJE JLV in JVRLL:

Lastnica obeh javnih vodovodov (JLV in JVRLL) je Občina Škofja Loka, ki je pristojna za investicije in investicijsko vzdrževanje.Loška komunala pa je skladno s koncesijsko pogodbo pristojna za izvajanje sledečih nalog:upravljanje in vzdrževanje celotnega javnega vodovodnega infrastrukturnega sistema,izdajanje projektnih pogojev in soglasij k projektnim rešitvam in opravljanje strokovno-tehničnih in razvojnih nalog v smislu priprave predlogov strokovnih usmeritev za razvoj.

Pogosta vprašanja, razlage, navodila, priporočila, zakonodajo, koristne povezave na več institucij, letna poročila o monitoringu pitnih vod v RS, dobite na spletni strani NIJZ: http://www.nijz.si/podrocja-dela/moje-okolje/pitna-voda, kjer so med drugim na voljo tudi priporočila za vzdrževanje hišnega vodovodnega omrečja (HVO).

  • PRIPOROČILO PO IZVEDBI DEL NA VODOVODNEM OMREŽJU:

V skladu z navodilom NIJZ, vsem lastnikom priključenih objektov na javna vodovoda, ki ju upravljamo (JLV in JVRLL) priporočamo, naj po izvedbi novih del ali po sanacijah na kateremkoli delu hišnega vodovodnega omrežja, zagotovijo izvedbo izpiranja ali dezinfekcije tega dela omrežja. Če gre za javne objekte (vrtci, šole, bolnišnice, restavracije ipd.) vsem lastnikom ali upravljavcem priključenega javnega objekta priporočamo, da zagotovijo izvedbo dezinfekcije. Izvajalec dezinfekcije naj pri izvedbi dezinfekcije upošteva Navodila za izvedbo dezinfekcije vodovodnega omrežja, ki jih je pripravil NIJZ.

  •  PRIPOROČILA NIJZ ZA HIŠNO VODOVODNO OMREŽJE:

Izpiranje hišnega vodovodnega omrežja v objektih v javni uporabi (vzgojno-varstvene in izobraževalne ustanove, gostinski objekti, objekti za izvajanje higienske nege, poslovne stavbe, ...): https://www.nijz.si/sl/podrocja-dela/moje-okolje/pitna-voda

          PRIPOROČILA NIJZ za HVO 17.4.2020

  POGOSTA VPRAŠANJA NAŠIH UPORABNIKOV:

Veliko vprašanj in odgovorov je obdelanih že na spletni strani NIJZ.

Kako trda je voda iz JLV in JVRLL?

Voda iz JLV je srednje trda, kar pomeni od 8 do 12 nemških stopinj (°dH), odvisno od tega, kateri vir pitne vode ali več virov pitne vode je vključenih na posameznem delu omrežja; voda iz JVRLL pa 10 nemških stopinj (°dH). Podatek ponavadi potrebujete pri nastavitvi raznih gospodinjskih aparatov,  itd. Več >>

Kaj je zdravstveno ustrezna voda?

Zdravstvena ustreznost pitne vode je določena s Pravilnikom o pitni vodi (Ur.l.RS 19/04) in njegovimi spremembami in dopolnitvami (Ur.l.RS 35/04, 26/06, 92/06, 25/09, 74/15 in 51/17).

Kaj je dezinfekcija pitne vode?

Dezinfekcija pitne vode je postopek priprave vode (največkrat kemijski, npr. kloriranje) s katerim v vodi uničimo mikroorganizme, ki v pitni vodi ne smejo biti prisotni.
Za dezinfekcijo vode doma, ob izrednih situacijah, je najbolj učinkovit postopek prekuhavanje, ki je učinkovit, če voda burno vre 1 minuto, 3 minute pa popolnoma zadošča. Več o tem na spletni strani NIJZ "Priporočila, navodila, mnenja za pitno vodo".

Zakaj voda iz pipe včasih priteče bela?

Navidezna bela obarvanost vode, ki jo natočimo v prozoren kozarec, ni posledica prekomerne vsebnosti klora v vodi, kot verjetno misli večina porabnikov, saj raztopljenega klora v vodi vizualno ne moremo zaznati ampak ga lahko samo vonjamo (smrad po kloru, še posebej v topli vodi).
Bela obarvanost je največkrat fizikalen pojav številnih mikroskopsko majhnih oz. nekoliko večjih zračnih mehurčkov, ki nastanejo kot posledica raztapljanja zraka v vodi, ki je pod pritiskom. Ob iztekanju vode iz pipe se ta pritisk sprosti, kar povzroči delno izločanje v vodi raztopljenega zraka. Ko takšno vodo natočimo v čist kozarec, se v nekaj minutah zbistri, saj zračni mehurčki potujejo proti površini in se nato razblinijo. Če je voda kalna (motna), se seveda po različno dolgem času prav tako lahko zbistri, vendar se na dnu kozarca vedno nabere usedlina, kar je posledica v vodi različno velikih neraztopljenih delčkov.

Zakaj voda iz pipe včasih priteče rjava?

Rjava obarvanost vode v vodovodnem omrežju in pojav rdeče do rjavih sledi ob iztekanju v lijake, kadi in podobna mesta je posledica prisotnosti usedlin v pitni vodi. Do opisanega pojava največkrat pride na internem (hišnem) vodovodnem omrežju, kadar pride do prekinitve distribucije pitne vode in nato ob ponovni distribuciji, voda na pipe prinese usedline iz starih cevi - to je poseben problem v starih objektih. Več o tem na spletni strani NIJZ.

Kdo popisuje vodomere v večstanovanjskih objektih?

Upravljavec vodovoda vsakemu novemu uporabniku namesti vodomer. Tip, velikost in mesto namestitve določi upravljavec v skladu s projektom.
V večstanovanjskih objektih, ko je na internem vodovodnem omrežju več uporabnikov, ki se oskrbujejo s pitno vodo iz istega priključka, na katerem se meri poraba z enim vodomerom, izda upravljavec račun pooblaščenemu upravljavcu internega vodovoda ali posameznim uporabnikom po dogovorjenih kriterijih razdelitve po posameznih uporabnikih.

Čigavo je lastništvo vodovodnega priključka?

V Škofji Loki to področje ureja Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju občine Škofja Loka, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS št. 104/2009, 18.12.2009 in je začel veljati s 1.1.2010. Več >>

Kakšen je način obračuna vode?

Obračun za porabljeno vodo se naredi v začetku meseca za pretekli mesec. Vsak vodomer se popiše najmanj 2xletno za gospodinjstva (po razporedu) in vsak mesec za večstanovanjske objekte in industrijo. V mesecih ko ni popisa vodomerov se obračuna povprečna mesečna poraba vode.

Zakaj ste vodomer zamenjali?

Glede na Zakon o meroslovju in Odredbo o rokih v katerih se redno overjajo merila, moramo vodomere servisirati in umerjati vsakih pet let pri pooblaščenem serviserju za določen tip vodomera.

  • OBČINSKI ODLOK:

 S 1.1.2010 je začel veljati Odlok o oskbi s pitno vodo na območju Občine Škofja Loka, ki je bil v Uradnem listu RS št. 104/2009 objavljen 18.12.2009. Več >>

V Uradnem listu RS št. 6/2015 je bil 30.1.2015 objavljen Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Škofja Loka

V Uradnem listu RS št. 44/2015 je bil 22.6.2015 objavljen Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Škofja Loka

V Uradnem glasilu slovenskih občin, št. 50/2017 je bil 27.10.2017 objavljen Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Škofja Loka

  • UREDBA O ZAVAROVANJU VODNIH VIROV:

V Uradnem listu RS, št. 164/2020, je bila dne: 13. 11. 2020 objavljena Uredba o vodovarstvenih območjih za občini Škofja Loka in Gorenja vas - Poljane ...več

 
Zemlje nismo podedovali od svojih staršev, ampak smo si jo sposodili od naših otrok.

DEŽURNI TELEFONI

vodovod: 031 392 725
kanalizacija: 041 750 043
031 841 649
041 648 961
pogrebna služba:  041 648 963
odpadki: 031 318 151
čistilna naprava: 031 713 616

V NUJNIH PRIMERIH KLIČITE 112

 

 

Kontakt

Loška Komunala, d.d. Škofja Loka d.o.o.
Kidričeva cesta 43 a
4220 Škofja Loka

Javno podjetje Komunala Škofja Loka d.o.o.
Kidričeva cesta 43 a
4220 Škofja Loka

UPRAVA
04 50 23 500
info@komunalaskofjaloka.si
od ponedeljka do petka
od 7. do 15. ure

BLAGAJNA
vsak delovni dan:
od 7:00 do 15:00
Zbirni center DRAGA
04 51 31 525

ponedeljek: 12:00 - 18:00
torek: 7:00 - 15:00
sreda: 12.00 – 19.00
četrtek: 7.00 – 15.00
petek: 12.00 – 18.00
sobota: 8:00 - 13:00
Zbirni center Studeno
ponedeljek: 07:00 - 15.00
torek: 13:00 - 19:00
sreda: 13.00 - 19.00
četrtek: 13:00 - 18:00
sobota: 08:00 - 13:00

© 2012 Loška komunala d.d. Vse pravice pridržane. Izdelava spletnih strani: Modra Ideja