Plinifikacija v Škofji Loki

Indeks člankov
Plinifikacija v Škofji Loki
Splošno o zemeljskem plinu
Priključitev na omrežje in obrazci
Zakonodaja
Ceniki zemeljskega plina
Uporabne povezave
Vse strani

Podjetje LOŠKA KOMUNALA d.d., Škofja Loka je bilo ustanovljeno leta 1995, ko je bilo vpisano v sodni register kot delniška družba, z namenom izvajanja gospodarskih javnih služb.

Leta 1993 je bil uveljavljen Zakona o gospodarskih javnih službah (Ur.l. RS, št. 32/93, 30/98 in 126/06). Omenjen Zakon predstavlja prelomnico v izvajanju nekdaj imenovanih »komunalnih dejavnosti«, oz. sedaj imenovanih »gospodarskih javnih služb«. Zakon o gospodarskih javnih službah določa načine in oblike izvajanja gospodarskih javnih služb. Gospodarske javne službe se delijo na državne ali lokalne in so lahko obvezne ali izbirne. Obvezne gospodarske javne službe so določene z zakonom.

Občina Škofja Loka je v letih 1995 in 1996 sprejela ustrezne akte med njimi tudi “koncesijski akt” - Odlok o izvajanju gospodarskih javnih služb s podelitvijo koncesije. Na podlagi 39. člena Zakona o gospodarskih javnih službah in 17. člena Odloka o izvajanju gospodarskih javnih služb s podelitvijo koncesije, je bil objavljen javni razpis za pridobivanje koncesionarjev za izvajanje gospodarskih javnih služb: oskrba s pitno vodo, odvajanje komunalnih odpadnih in padavinskih voda na čistilno napravo in čiščenje, oskrba s plinom ter upravljanje in vzdrževanje plinovodne infrastrukture, ravnanje s komunalnimi odpadki, ter odlaganje ostankov komunalnih odpadkov. Javni razpis za pridobivanje koncesionarjev je bil prvič objavljen spomladi 1997 in zaključen z izdajo odločb o izbiri koncesionarjev julija istega leta. Februarja 1998 je bil javni razpis za pridobivanje koncesionarjev ponovljen in maja 1998 zaključen z izdajo odločb o izbiri koncesionarjev. Za koncesionarja je bila izbrana Loška komunala, d.d. Škofja Loka za:

-         oskrbo s pitno vodo;

-         odvajanje komunalnih odpadnih in padavinskih voda na čistilno napravo in čiščenje;

-         oskrba s plinom, ter upravljanje in vzdrževanje plinovodne infrastrukture – od leta 2007 dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina;

-         ravnanje s komunalnimi odpadki;

-         odlaganje ostankov komunalnih odpadkov.

Dne 17.3.2015 je Občina Škofja Loka prekinila koncesijsko pogodbo za dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina (ODS), saj je na podlagi javnega razpisa, ki je določal drugačne pogoje izvajanja javne službe, izbrala novega koncesionarja Petrol, d.d., Ljubljana. Primopredaja poslovne dokumentacije in poslov je bila opravljena 1.6.2015.

Ker je bila oskrba s plinom v Škofji Loki del dejavnosti našega podjetja, začenši z izgradjo plinovodnega omrežja, v nadaljevanju ohranjamo vsebino spletne strani, kakršna je bila ob prenehanju izvajanja te dejavnosti, pomladi 2015.

Plinifikacija v Škofji Loki se je začela leta 1991, ko je bil sprejet Odlok o lokacijskem načrtu za primarni mestni plinovod. Takratni izvršni svet je sprejel sklep, da se oskrba s plinom vključi med dejavnosti takratnega Komunalnega podjetja p.o. Škofja Loka in da občina Škofja Loka sklene pogodbo s komunalnim podjetjem o izvajanju del pri plinifikaciji in zagotavljanju sredstev.

V letih od 1991 do 1993 je bil zgrajen primarni plinovod od Trate do Podlubnika. V naslednjih letih se je plinovodno omrežje širilo z gradnjo sekundarnega omrežja.

Od leta 1998 dalje, ko je bila Loška komunala na javnem razpisu izmed treh ponudnikov izbrana za koncesionarja za oskrbo z zemeljskim plinom v Škofji Loki, so investicije in investicijsko vzdrževanje v pristojnosti občine Škofja Loka.

Danes je distribucijsko plinovodno omrežje dolgo več kot 50 km, priključenih je več kot 1190 odjemalcev.

Energetska zakonodaja, ki je usklajena z zakonodajo Evropske unije loči dejavnost upravljanja plinovodnega omrežja od prodaje zemeljskega plina odjemalcem  
Zemlje nismo podedovali od svojih staršev, ampak smo si jo sposodili od naših otrok.

DEŽURNI TELEFONI

vodovod: 031 392 725
kanalizacija: 041 750 043
031 841 649
041 648 961
pogrebna služba:  041 648 963
odpadki: 031 318 151
čistilna naprava: 031 713 616

V NUJNIH PRIMERIH KLIČITE 112

 

 

Kontakt

Loška Komunala, d.d. Škofja Loka d.o.o.
Kidričeva cesta 43 a
4220 Škofja Loka

Javno podjetje Komunala Škofja Loka d.o.o.
Kidričeva cesta 43 a
4220 Škofja Loka

UPRAVA
04 50 23 500
info@komunalaskofjaloka.si
od ponedeljka do petka
od 7. do 15. ure

BLAGAJNA
vsak delovni dan:
od 7:00 do 15:00
Zbirni center DRAGA
04 51 31 525

ponedeljek: 12:00 - 18:00
torek: 7:00 - 15:00
sreda: 12.00 – 19.00
četrtek: 7.00 – 15.00
petek: 12.00 – 18.00
sobota: 8:00 - 13:00
Zbirni center Studeno
ponedeljek: 07:00 - 15.00
torek: 13:00 - 19:00
sreda: 13.00 - 19.00
četrtek: 13:00 - 18:00
sobota: 08:00 - 13:00

© 2012 Loška komunala d.d. Vse pravice pridržane. Izdelava spletnih strani: Modra Ideja