Odvajanje odpadnih vod v občini Škofja Loka

Ožje mestno in primestno področje Škofja Loke je opremljeno z mešanim kanalizacijskim sistemom, to je skupnim odvajanjem komunalne in padavinske vode, ki se zaključuje s končnim čiščenjem na centralni čistilni napravi. Vsa novejša kanalizacija, ki se pospešeno načrtuje in gradi predvsem v primestnih naseljih, pa je načeloma ločenega sistema, ko se po enem kanalizacijskem sistemu odvaja samo komunalna odpadna voda, po drugem pa samo padavinska voda.

V letu 2019 smo upravljali z dvema javnima kanalizacijskima sistemoma, podatki v preglednici na dan 31. 12. 2019:

ID KS

Ime KS

dolžina KS v upravljanju [m]

Vrsta KS

ID ČN in ime ČN

Stopnja čiščenja

Aglomeracija

10123

JK Škofja Loka

87.796,56

mešan

4599 Škofja Loka

terciarno

20570

10891

JK Godešič – Reteče – Gorenja vas-Reteče

14.740,00

mešan

1970 Reteče

terciarno

20584

20585

4770

 

Skupaj:

102.536,56

       

Na dan 31.12.2019 je bilo na JK Škofja Loka, ki se zaključuje s KČN Škofja Loka, priključenih 16.212 stalno prijavljenih prebivalcev oziroma 3.076 objektov. Med navedenimi je 20 industrijskih uporabnikov oziroma uporabnikov posebnih storitev. Na dan 31.12.2019 je bilo na JK Godešič – Reteče – Gorenja vas-Reteče, ki se zaključuje s KČN Reteče, priključenih 1.540 stalno prijavljenih prebivalcev oziroma 462 objektov. Med navedenimi je en industrijski uporabnik oziroma uporabnik posebnih storitev.

Škofja Loka je geografsko zelo razgibana, zato ni mogoče gravitacijsko odvajati vseh odpadnih voda. Na sistemu JK Škofja Loka je na dan 31.12.2019 potrebno 18 črpališč ter na sistemu JK Godešič - Reteče - Gorenja vas-Reteče 6 črpališč. 

Pretežno mešani sistem kanalizacije ob deževnem vremenu in nalivih, obstoječe kanalizacijske cevovode maksimalno popolni, čistilna naprava pa tako povečanega dotoka ni sposobna sprejeti. V ta namen je trenutno zgrajenih več zadrževalnih in razbremenilnih bazenov deževnih vod, naloga katerih je, da zadržijo prvi, najbolj umazan val meteornih vod iz cestišč in jih po deževju odvedejo na čistilno napravo. Ostale odvečne močno razredčene vode se preko razbremenilnikov deževnih vod prelijejo v vodotoke.

Izgradnjo komunalne infrastrukture zagotavlja Občina Škofja Loka.

Program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode 2017-2020

Program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode 2021-2024

  • NOVA UREDBA: Z 31.12.2015 je pričela veljati Uredba o odvajanju in čiščenju kumunalne odpadne vode (Ur. l. RS št. 98/2015).
  • NOVI ODLOK: S 1.1.2010 je začel veljati Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode ter izvajanju posebnih storitev, ki je bil v Uradnem listu RS št. 13/2009 objavljen 17.2.2009; Odlok o spremembi Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode ter izvajanju posebnih storitev, ki je bil v Uradnem listu RS št. 14/2011 objavljen 4.3.2011 in Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode ter izvajanju posebnih storitev, ki je bil v Uradnem glasilu slovenskih občin, št. 50/2017 objavljen 27.10.2017.

 Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode

 Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode ter izvajanju posebnih storitev
 Odlok o spremembi Odloka  o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode ter izvajanju posebnih storitev, Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinski odpadke vode ter izvajanju posebnih storitev (Ur.l.RS št. 6/2015 z dne 30.1.2015), Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode ter izvajanju posebnih storitev (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 50/2017 objavljen 27.10.2017).

 
Zemlje nismo podedovali od svojih staršev, ampak smo si jo sposodili od naših otrok.

DEŽURNI TELEFONI

vodovod: 031 392 725
kanalizacija: 041 750 043
031 841 649
041 648 961
pogrebna služba:  041 648 963
odpadki: 031 318 151
čistilna naprava: 031 713 616

V NUJNIH PRIMERIH KLIČITE 112

 

 

Kontakt

Loška Komunala, d.d. Škofja Loka d.o.o.
Kidričeva cesta 43 a
4220 Škofja Loka

Javno podjetje Komunala Škofja Loka d.o.o.
Kidričeva cesta 43 a
4220 Škofja Loka

UPRAVA
04 50 23 500
info@komunalaskofjaloka.si
od ponedeljka do petka
od 7. do 15. ure

BLAGAJNA
vsak delovni dan:
od 7:00 do 15:00
Zbirni center DRAGA
04 51 31 525

ponedeljek: 12:00 - 18:00
torek: 7:00 - 15:00
sreda: 12.00 – 19.00
četrtek: 7.00 – 15.00
petek: 12.00 – 18.00
sobota: 8:00 - 13:00
Zbirni center Studeno
ponedeljek: 07:00 - 15.00
torek: 13:00 - 19:00
sreda: 13.00 - 19.00
četrtek: 13:00 - 18:00
sobota: 08:00 - 13:00

© 2012 Loška komunala d.d. Vse pravice pridržane. Izdelava spletnih strani: Modra Ideja