Odvajanje odpadnih vod v občini Škofja Loka

Ožje mestno in primestno področje Škofja Loke je opremljeno z mešanim kanalizacijskim sistemom, to je skupnim odvajanjem komunalne in padavinske vode, ki se zaključuje s končnim čiščenjem na centralni čistilni napravi. Vsa novejša kanalizacija, ki se pospešeno načrtuje in gradi predvsem v primestnih naselij, pa je načeloma ločenega sistema, ko se po enem kanalizacijskem sistemu odvaja samo komunalna odpadna voda, po drugem pa samo padavinska voda.

V letu 2016 smo upravljali s štirimi javnimi kanalizacijskimi sistemi, podatki v preglednici na dan 1. 1. 2017:

ID KS

Ime KS

dolžina KS v upravljanju [m]

Vrsta KS

ID ČN in ime ČN

Stopnja čiščenja

Aglomeracija

10123

JK Škofja Loka

79.598,56

mešan

4599 Škofja Loka

terciarno

20570

10705

MKČN Virmaše

330,00

ločen

3634 Virmaše

sekundarno

20570

10706

MKČN Grenc

1.020,00

ločen

3632 Grenc

sekundarno

20570

10707

MKČN Za Kamnitniom

1.796,00

ločen

4137 Za Kamnitnikom

sekundarno

20570

10891

JK Godešič – Reteče – Gorenja vas-Reteče

14.072,00

mešan

1970 Reteče

terciarno

20584

20585

4770

 

Skupaj:

96.816,56

       

Na dan 31.12.2016 je bilo na JK Škofja Loka, ki se zaključuje s KČN Škofja Loka, priključenih 15.862 stalno prijavljenih prebivalcev oziroma 2.843 objektov. Med navedenimi je 17 industrijskih uporabnikov oziroma uporabnikov posebnih storitev. Na dan 31.12.2016 je bilo na JK Godešič – Reteče – Gorenja vas-Reteče, ki se zaključuje s KČN Reteče, priključenih 1.261 stalno prijavljenih prebivalcev oziroma 370 objektov. Na dan 31.12.2016 je bilo priključenih na MKČN Grenc 10 stalno prijavljenih prebivalcev oziroma 6 objektov. Na dan 31.12.2016 je bilo priključenih na MKČN Za Kamnitnikom 79 stalno prijavljenih prebivalcev oziroma 21 objektov. Na dan 31.12.2016 je bilo priključenih na MKČN Hrastnica stalno prijavljenih 58 prebivalcev oziroma 13 objektov. Na dan 31.12.2016 je bilo priključenih na MKČN Virmaše 49 stalno prijavljenih prebivalcev oziroma 16 objektov. Z 16.02.2017 se je MKČN Virmaše ukinila oziroma so komunalne odpadne vode z dela naselja Virmaše priključene na JK Škofja Loka.

Škofja Loka je geografsko zelo razgibana, zato ni mogoče gravitacijsko odvajati vseh odpadnih voda. Na sistemu JK Škofja Loka je na dan 31.12.2016 potrebno 16 črpališč ter na sistemu JK Godešič - Reteče - Gorenja vas-Reteče 6 črpališč. 

Pretežno mešani sistem kanalizacije ob deževnem vremenu in nalivih, obstoječe kanalizacijske cevovode maksimalno popolni, čistilna naprava pa tako povečanega dotoka ni sposobna sprejeti. V ta namen je trenutno zgrajenih več zadrževalnih in razbremenilnih bazenov deževnih vod, naloga katerih je, da zadržijo prvi, najbolj umazan val meteornih vod iz cestišč in jih po deževju odvedejo na čistilno napravo. Ostale odvečne močno razredčene vode se preko razbremenilnikov deževnih vod prelijejo v vodotoke.

Izgradnjo komunalne infrastrukture zagotavlja Občina Škofja Loka. Več si lahko preberete na http://www.porecje-sore.si/page/Obcina_Skofja_Loka in http://www.skofjaloka.si/

Program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode 2017-2020

  • NOVA UREDBA: Z 31.12.2015 je pričela veljati Uredba o odvajanju in čiščenju kumunalne odpadne vode (Ur. l. RS št. 98/2015).
  • NOVI ODLOK: S 1.1.2010 je začel veljati Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode ter izvajanju posebnih storitev, ki je bil v Uradnem listu RS št. 13/2009 objavljen 17.2.2009; Odlok o spremembi Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode ter izvajanju posebnih storitev, ki je bil v Uradnem listu RS št. 14/2011 objavljen 4.3.2011 in Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode ter izvajanju posebnih storitev, ki je bil v Uradnem glasilu slovenskih občin, št. 50/2017 objavljen 27.10.2017.

 Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode

 Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode ter izvajanju posebnih storitev
 Odlok o spremembi Odloka  o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode ter izvajanju posebnih storitev, Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinski odpadke vode ter izvajanju posebnih storitev (Ur.l.RS št. 6/2015 z dne 30.1.2015), Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode ter izvajanju posebnih storitev (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 50/2017 objavljen 27.10.2017).

 
Zemlje nismo podedovali od svojih staršev, ampak smo si jo sposodili od naših otrok.

DEŽURNI TELEFONI

vodovod: 031 392 725
kanalizacija: 041 750 043
031 841 649
041 648 961
pogrebna služba:  041 648 963
odpadki: 031 318 151
čistilna naprava: 031 713 616

V NUJNIH PRIMERIH KLIČITE 112

 

 

Kontakt

Loška komunala, d.d. Škofja Loka
Kidričeva cesta 43 a
4220 Škofja Loka

UPRAVA
04 50 23 500
info@loska-komunala.si
od ponedeljka do petka
od 7. do 15. ure

BLAGAJNA
vsak delovni dan:
od 7:00 do 10:30
od 11:00 do 15:00
Zbirni center DRAGA
04 51 31 525

ponedeljek: 07:00 - 15:00
torek: 07:00 - 15:00
sreda: 07:00 - 19:00
četrtek: 07:00 - 15:00
petek: 07:00 - 15:00
sobota: 08:00 - 13:00
Zbirni center Studeno
torek: 15:00 - 19:00
četrtek: 15:00 - 19:00
sobota: 08:00 - 12:00

© 2012 Loška komunala d.d. Vse pravice pridržane. Izdelava spletnih strani: Modra Ideja