Katalog informacij javnega značaja

Na podlagi Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Ur. l. RS, št. 24/2003, s spremembami in dopolnitvami, v nadaljevanju: ZDIJZ) in Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Ur. l. RS, št. 24/2016) smo pripravili katalog informacij javnega značaja.

S tem smo omogočili prost dostop do informacij javnega značaja, s katerim razpolagamo kot izvajalci javnih služb.

1. Osnovni podatki o katalogu

Naziv organa:

Loška komunala, oskrba z vodo in plinom, d. d., Škofja Loka

Krajši naziv organa:

Loška komunala, d. d. Škofja Loka

Matična številka:

5075556000

Identifikacijska številka za DDV:

SI 93098448

Šifra dejavnosti:

36.000

TRR Hranilnica Lon d. d.:

60000 00000 74276

TRR SKB d. d. banka:

03128 10006 96318

Telefon:

04 50 23 500

Telefaks:

04 50 23 513

Elektronska pošta:

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

Spletna stran:

www.loska-komunala.si

Odgovorna uradna oseba:

Direktorica Mateja Žumer, dipl. inž. grad.

Datum prve objave kataloga:

20. 10. 2006

Datum zadnje spremembe:

15. 1. 2018

Katalog je dostopen na spletnem naslovu:

www.loska-komunala.si

Druge oblike kataloga:

Katalog je v tiskani obliki dostopen tudi na sedežu podjetja Loška komunala, d. d. Škofja Loka, Kidričeva cesta 43a, Škofja Loka

2. Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja s katerimi razpolaga

2.a Organigram in podatki o organizaciji organa:

Kratek opis delovnega področja organa:

Loška komunala, d. d. Škofja Loka je pravni naslednik Komunalnega podjetja Škofja Loka.

Registrirana za opravljanje številnih dejavnosti, med katerimi so najpomembnejše zbiranje, čiščenje in distribucija vode, ravnanje z odplakami, ravnanje z odpadki, zbiranje in odvoz odpadkov, dejavnost deponij, pogrebna in pokopališka dejavnost ter druge storitvene dejavnosti.

Dejavnosti v pretežni meri izvaja na podlagi koncesijskih pogodb, sklenjenih z  občinama, Škofja Loka in Železniki.

Seznam vseh notranjih organizacijskih enot:

Delo je organizirano v naslednjih področjih in službah:

Organigram organa:

   

DIREKTORICA

     
             
         

VODOVOD

   

PRAVNO - KADROVSKA SLUŽBA

   
         

KANALIZACIJA

   

FINANČNO - RAČUNOVODSKA SLUŽBA

   
         

EKOLOGIJA

   

OBRAČUN KOMUNALNIH STORITEV

   
         

AVTOPARK

       
       
         

ODPADKI

       
       
         

POGREBNA IN POKOPALIŠKA DEJAVNOST

       
       
   
                   

ORGANIGRAM LOŠKE KOMUNALE d. d. ŠKOFJA LOKA

   

2.b Kontaktni podatki uradne osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij:

Pristojna oseba:

 • 1.) Vida Gaber, univ. dipl. prav., vodja pravne in kadrovske službe,
 • telefon: 04 50 23 516, e-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. ,
 • 2.) Mateja Žumer, dipl. inž. grad., direktorica,
 • telefon: 04 50 23 545, e-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. ,
 • 3.) Lejla Mahmutović, mag. ekon., poslovna sekretarka,

telefon: 04 50 23 536, e-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. .

2.c Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja organa (preko državnega, lokalnega oziroma evropskega registra predpisov):

Državni predpisi:

Register predpisov RS:

Predpisi lokalnih skupnosti:

Občina Škofja Loka:

 

Občina Železniki:

Predpisi EU:

Evropski register predpisov:

   

2.d Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih:

Seznam strateških in programskih dokumentov:

 Poslovni načrt podjetja

 

2.e Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov:

 Upravni postopek:

1.) Izdaja projektnih pogojev za vodovod, kanalizacijo in področje odpadkov v postopku pridobitve gradbenega dovoljenja;

(nahaja se na spletni strani: www.loska-komunala.si),

2.)  izdaja soglasij k projektnim rešitvam za vodovod,  kanalizacijo in področje odpadkov;

(nahaja se na spletni strani: www.loska-komunala.si),

3.)  izdaja soglasij o možnosti priključitve na javni vodovod in javno kanalizacijo;

(nahaja se na spletni strani: www.loska-komunala.si),

4.)  odloča o zahtevi za dostop do informacij javnega značaja.

 

2.f Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja:

Seznam evidenc:

- Kataster javnega vodovoda: evidence o primarnih in sekundarnih vodih ter priključkih na sekundarni vodovod in trasah teh priključkov,

- kataster javne kanalizacije: evidence o primarnih in sekundarnih vodih in priključkih na javno kanalizacijo,

- evidenca o umrlih, ki so pokopani na pokopališču Lipica,

- evidenco najemnikov grobov na pokopališču Lipica,

- evidenca ekoloških otokov,

- evidenca zabojnikov odpadkov,

- evidenca prevzemnih mest odpadkov,

- evidenca uporabnikov storitev podjetja.

 

2.g Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov:

Seznam zbirk:

Ceniki

(nahajajo se na spletni strani: www.loska-komunala.si).

 

2.h Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam posameznih dokumentov:

Sklopi informacij:

 • -  Na spletni strani: www.loska-komunala.si,

- razpored odvoza odpadkov,

(nahaja se na spletni strani: www.loska-komunala.si),

- razpored odčitavanja vodomerov,

(nahaja se na spletni strani: www.loska-komunala.si),

 • - sporočila za javnost v lokalnih glasilih,
 • - obvestila v prilogi k računom ali na hrbtni strani računov.

3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja:

Opis dostopa do posameznih sklopov informacij:

 • - Spletna stran: www.loska-komunala.si,
 • - v fizični obliki se vsi dokumenti nahajajo na sedežu družbe, kjer se v času od ponedeljka do petka od 7. do 15. ure dobijo tudi vse informacije javnega značaja,
 • - prosilcem na podlagi pisne ali ustne zahteve omogočimo dostop do informacij javnega značaja.

Skladno s prvim in drugim odstavkom 5. člena ZDIJZ, so informacije javnega značaja prosto dostopne pravnim ali fizičnim osebam in ima vsak prosilec na svojo zahtevo pravico pridobiti od organa informacijo javnega značaja. Da posamezna informacija izpolnjuje pogoje za informacijo javnega značaja, mora izvirati iz delovnega področja organa, nahajati pa se mora v obliki dokumenta, zadeve, dosjeja, registra, evidence ali drugega dokumentarnega gradiva, ki ga je organ izdelal sam, v sodelovanju z drugim organom, ali pridobil od drugih oseb, hkrati pa organ mora z njo razpolagati (prvi odstavek 4. člena ZDIJZ). V prvem odstavku 6. člena ZDIJZ so določene tudi izjeme, ko organi iz prvega odstavka 1. člena ZDIJZ, lahko zavrnejo dostop do zahtevane informacije.

Stroški posredovanja

informacij javnega značaja:

 • Stroški za posredovanje informacij se obračunavajo v skladu z Uredbo o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja.

4. Seznam najpogosteje zahtevanih javnega značaja:

Seznam desetih najpogosteje zahtevanih informacij oziroma tematskih sklopov (samodejno generiran seznam, ki ga določa povpraševanje po posamezni informaciji)

1.) Kako obratujeta zbirni center in prekladališče Draga?

Zbirni center in prekladališče Draga obratujeta ponedeljek, torek, četrtek, petek od 7. do 15. ure ter sreda od 7. do 19. ure in sobota od 8. do 13. ure.

2.) Kako obratuje zbirni center Studeno?

Zbirni center obratuje torek in četrtek od 15. do 19. ure ter sobota od 8. do 12. ure.

3.) Kdaj so uradne ure v vašem podjetju?

Uradne ure na sedežu podjetja (Kidričeva 43a, Škofja Loka) so od ponedeljka do petka od 7. do 15. ure.

4.) Ali lahko plačam račune na sedežu vašega podjetja?

Račune Loške komunale d. d. lahko plačate na sedežu podjetja, in sicer od ponedeljka do petka od 7. do 15. ure.

5.) Podatki o kvaliteti pitne vode.

6.) Različni podatki o plačilu storitev.

7.) Informacije o posameznih cenah obračunskih postavkah.

8.) Možnosti priključitve na vodovodni sistem.

9.) Možnosti priključitve na kanalizacijski sistem.

10.) Podatki o velikosti zabojnika, odvoz kosovnih odpadkov, urniku odvoza odpadkov.

 
Zemlje nismo podedovali od svojih staršev, ampak smo si jo sposodili od naših otrok.

DEŽURNI TELEFONI

vodovod: 031 392 725
kanalizacija: 041 750 043
031 841 649
041 648 961
pogrebna služba:  041 648 963
odpadki: 031 318 151
čistilna naprava: 031 713 616

V NUJNIH PRIMERIH KLIČITE 112

 

 

Kontakt

Loška komunala, d.d. Škofja Loka
Kidričeva cesta 43 a
4220 Škofja Loka

UPRAVA in blagajna
04 50 23 500
info@loska-komunala.si
od ponedeljka do petka
od 7. do 15. ure
Zbirni center DRAGA
04 51 31 525

ponedeljek: 07:00 - 15:00
torek: 07:00 - 15:00
sreda: 07:00 - 19:00
četrtek: 07:00 - 15:00
petek: 07:00 - 15:00
sobota: 08:00 - 13:00
Zbirni center Studeno
torek: 15:00 - 19:00
četrtek: 15:00 - 19:00
sobota: 08:00 - 12:00

© 2012 Loška komunala d.d. Vse pravice pridržane. Izdelava spletnih strani: Modra Ideja