Katalog informacij javnega značaja

Na podlagi Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ - UP1 - Ur.l.RS št. 96/05 in 28/06) in Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Ur.l.RS št. 76/05 in 119/07) smo pripravili katalog informacij javnega značaja.

S tem smo omogočili prost dostop do informacij javnega značaja, s katerim razpolagamo kot izvajalci javnih služb.

 KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

1. Osnovni podatki o katalogu

Naziv organa:

Loška komunala, oskrba z vodo in plinom d.d.,Škofja Loka

Odgovorna uradna oseba:

Mateja Žumer dipl. inž. grad. direktorica podjetja

Datum prve objave kataloga:

20.10.2006

Datum zadnje spremembe:

20.10.2006

Katalog je dostopen na spletnem naslovu:

http//www.loska-komunala.si

Druge oblike kataloga

Katalog je v tiskani obliki dostopen tudi na sedežu Loške komunale d.d.Škofja Loka, Kidričeva c.43a., Škofja Loka

 

2. Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja s katerimi razpolaga

2.a Organigram in podatki o organizaciji organa

Kratek opis delovnega področja organa:

Loška komunala d.d. Škofja Loka je pravni naslednik Komunalnega podjetja Škofja Loka, registrirana za opravljanje številnih dejavnosti, med katerimi so najpomembnejše zbiranje, čiščenje in distribucija vode, ravnanje z odplakami, ravnanje z odpadki, zbiranje in odvoz odpadkov, dejavnost deponij, distribucijo plinastih goriv po plinovodni mreži, trgovanje s plinastimi gorivi po plinovodni mreži, cevovodni transport, pogrebna in pokopališka dejavnost in druge storitvene dejavnosti.

Dejavnosti v pretežni meri izvaja na podlagi koncesijskih pogodb, sklenjenih z  občinama Škofja Loka in Železniki.

Seznam vseh notranjih organizacijskih enot

Delo je organizirano v naslednjih področjih in službah:

 • Področje vodovoda: Tomaž Žumer – vodja vodovoda, telefon: 04 50 23 533, Epošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.
 • Področje kanalizacije: Anže Sodnik – vodja kanalizacije, telefon: 04 50 23 541 Epošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.
 • Področje ekologije: Mojca Müller – ekologinja, telefon: 04 50 23 535 Epošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.
 • Področje ravnanja z odpadki: Janez Štalec – vodja ravnanja z odpadki, telefon: 04 50 23 531 Epošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.
 • Avtopark: Blaž Dolenec – vodja avtoparka, telefon: 04 50 23 540 Epošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.
 • Pogrebna služba: Enver Mahmutovič – vodja pogrebne in pokopališke dejavnosti, telefon: 04 50 23 532
 • Služba obračuna storitev: Valerija Dolenec – vodja obračuna komunalnih storitev, telefon: 04 50 23 545 Epošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.
 • Finančno-računovodska služba: – vodja finančno-računovodske službe, telefon: 04 50 23 500 Epošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.
 • Pravno- kadrovska služba: Vida Gaber – vodja pravne in kadrovske službe, telefon: 04 50 23 516 Epošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

Organigram organa

POVEZAVA na organigram Loške komunale

 

   

2.c Kontaktni podatki uradne osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij

Pristojna oseba:

 • Vida Gaber, univ.dipl.prav., vodja pravne in kadrovske službe, tel. št. 04 50 23 516, Epošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

2.d Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja organa (preko državnega, lokalnega oziroma evropskega registra predpisov)

Državni predpisi

Register predpisov RS: http://zakonodaja.gov.si/

Predpisi lokalnih skupnosti

Občina Škofja Loka:

http://www.skofjaloka.si/

Občina Železniki: http://www.zelezniki.si/

Predpisi EU

Evropski register predpisov:

http://eur-lex.europa.eu/JOIndex.do?ihmlang=sl

 

   

2.f Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih

Seznam strateških in programskih dokumentov

 

2.g Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov

 Upravni postopek

1.      izdaja projektnih pogojev za vodovod, kanalizacijo, plinovod in področje odpadkov v postopku pridobitve gradbenega dovoljenja - VLOGE

2.      izdaja soglasij k projektnim rešitvam za vodovod,  kanalizacijo, plinovod in področje odpadkov - VLOGE

3.    izdaja soglasij o možnosti priključitve na javni vodovod in javno kanalizacijo - VLOGE

4.      izdaja soglasija za priključitev na plinovodno omrežje - VLOGA

5.      odloča o zahtevi za dostop do informacij javnega značaja

2.h Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja

Seznam evidenc

 

2.i Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov

Seznam zbirk

2.j Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam posameznih dokumentov

Sklopi informacij –

 •  na spletni strani: http//www.loska-komunala.si
 • razpored odvoza odpadkov - POVEZAVA
 • razpored odčitavanja vodomerov - POVEZAVA
 • sporočila za javnost v lokalnih glasilih
 • obvestila v prilogi k računom ali na hrbtni strani računov

 

3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja

Opis dostopa do posameznih sklopov informacij:

 • http//www.loska-komunala.si
 • V fizični obliki so vsi dokumenti nahajajo na sedežu družbe, kjer se v času od ponedeljka do petka od 7. do 15. ure dobijo tudi vse informacije javnega značaja.
 • Prosilcem na podlagi pisne ali ustne zahteve omogočimo dostop do informacij javnega značaja

 

4. Seznam najpogosteje zahtevanih javnega značaja

Seznam desetih najpogosteje zahtevanih informacij oziroma tematskih sklopov (samodejno generiran seznam, ki ga določa povpraševanje po posamezni informaciji)

 Zahtev po posredovanju informacij javnega značaja do vzpostavitve kataloga še nismo prejeli.

 

 
Zemlje nismo podedovali od svojih staršev, ampak smo si jo sposodili od naših otrok.

DEŽURNI TELEFONI

vodovod: 031 392 725
kanalizacija: 041 750 043
031 841 649
041 648 961
pogrebna služba:  041 648 963
odpadki: 031 318 151
čistilna naprava: 031 713 616

V NUJNIH PRIMERIH KLIČITE 112

 

 

Kontakt

Loška komunala, d.d. Škofja Loka
Kidričeva cesta 43 a
4220 Škofja Loka

UPRAVA in blagajna
04 50 23 500
info@loska-komunala.si
od ponedeljka do petka
od 7. do 15. ure
Zbirni center DRAGA
04 51 31 525

ponedeljek: 07:00 - 15:00
torek: 07:00 - 15:00
sreda: 07:00 - 19:00
četrtek: 07:00 - 15:00
petek: 07:00 - 15:00
sobota: 08:00 - 13:00
Zbirni center Studeno
torek: 15:00 - 19:00
četrtek: 15:00 - 19:00
sobota: 08:00 - 12:00

© 2012 Loška komunala d.d. Vse pravice pridržane. Izdelava spletnih strani: Modra Ideja