Greznice/MKČN

NOVE CENE JAVNE SLUŽBE POVEZANE Z GREZNICAMI IN MKČN

Od 1.3.2015 dalje se v Občini Škofja Loka uporabljajo cene za storitve javne službe povezane z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami-MKČN (Uradni list RS št. 9/2015).

PRAZNJENJE GREZNIC IN MKČN

Loška komunala d.d., Škofja Loka (v nadaljevanju Izvajalec) je izvajalec javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v občini Škofja Loka. V okviru te službe se izvajajo tudi storitve, povezane z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami (MKČN). Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode (Ur.l. RS št. 98/15, 76/17 in 81/19, v nadaljevanju Uredba) predpisuje obvezno praznjenje greznic in MKČN najmanj enkrat na tri leta. Poleg Uredbe pogoje za izvajanje storitev te javne službe predpisuje Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode ter izvajanju posebnih storitev (Ur.l. RS št. 13/2009, 14/2011, 6/2015 in Ur. glasilo slovenskih občin št. 50/17, v nadaljevanju Odlok).

V občini Škofja Loka se bodo redno praznile obstoječe in nepretočne greznice ter MKČN po predvidenem terminskem planu ob delavnikih od 7:00 do 15:00. Prav tako se bodo izvajala izredna praznjenja greznic in MKČN ob priključevanju objektov na javno kanalizacijo v naseljih, ki so oziroma se opremljajo z javno kanalizacijo na območju občine Škofja Loka. O predvidenem rednem praznjenju posamezne greznice ali MKČN bodo lastniki oziroma uporabniki le-te pravočasno obveščeni. Prevzeto blato iz greznic in MKČN se bo odpeljalo v obdelavo na CČN Škofja Loka, kjer se je v sklopu posodobitve, skladno z zahtevo veljavne zakonodaje, zgradila in opremila tudi fekalna postaja za sprejem blata iz greznic in MKČN.

Uporabnik ima po dogovoru z izvajalcem pravico do enkratne prestavitve najavljenega časa izvedbe storitve praznjenja greznice ali MKČN. O zahtevi za spremembo časa izvedbe storitve mora uporabnik izvajalca pisno (izjemoma telefonsko) obvestiti vsaj osem dni pred začetkom opravljanja storitve, izvajalec pa mora storitev opraviti najpozneje v tridesetih dneh po poslani zahtevi.

Če uporabnik ne zahteva prestavitve opravljanja storitve, skladno s predhodnim odstavkom tega člena in s tem zaradi odsotnosti onemogoči izvedbo storitve, ali če izvajalcu iz kakršnega koli drugega razloga ne omogoči izvedbo storitve, izvajalcu pa so zaradi prihoda na lokacijo praznjenja nastali dejanski stroški, mora izvajalcu plačati nastale stroške po ceniku izvajalca.

Pogoje za praznjenje greznic in MKČN na kmetijskih gospodarstvih določa 17. člen Uredbe ter občinski odlok. Lastnik kmetijskega gospodarstva lahko izvajalcu poda vlogo za oprostitev plačila storitev praznjenja greznic ali malih komunalnih čistilnih naprav in vlogi priloži izjavo, če z blatom ravna v skladu s predpisom, ki ureja uporabo blata iz komunalnih čistilnih naprav v kmetijstvu. Vloga in izjava se nahajata na področju Vloge, obrazci in navodila. Lastnik kmetijskega gospodarstva, ki je izvajalcu javne službe podal vlogo za oprostitev plačila storitev praznjenja greznic ali malih komunalnih čistilnih naprav in vlogi priložil izjavo, da z blatom ravna v skladu s predpisom, ki ureja uporabo blata iz komunalnih čistilnih naprav v kmetijstvu, je oproščen plačila storitev praznjenja greznic ali malih komunalnih čistilnih naprav. Izjema so lastniki kmetijskih gospodarstev, ki imajo vgrajeno MKČN in sami ravnajo z blatom iz MKČN skladno s predpisi, ti plačujejo mesečno ceno za izdelavo pregleda za male komunalne čistilne naprave do 50 PE.

MALE KOMUNALNE ČISTILNE NAPRAVE (MKČN)

Obveščam vas, da so z 31.12.2015 pričeli veljati novi predpisi, ki urejajo področje MKČN in znižanje okoljske dajatve [Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Ur.l. RS št. 98/15 v nadaljevanju Uredba KOV); Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda (Ur.l. RS št. 98/15) in Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (Ur.l. RS št. 98/15)] .

V kolikor boste želeli uveljavljati nižjo okoljsko dajatev v višini 90%. Je potrebno na podlagi pravilnika med 3. in 9. mesecem po zagonu naprave (MKČN) izdelati Poročilo o prvih meritvah za MKČN http://www.uradni-list.si/files/RS_-2015-098-00020-OB~P002-0000.PDF), kateremu obvezna priloga je analizni izvidi o opravljenih meritvah, izdan s strani pooblaščenega izvajalca obratovalnega monitoringa (http://okolje.arso.gov.si/onesnazevanje_voda/tabela/5), ki je meritve izvedel. Izmeri se kemijska potreba po kisiku (KPK), ki mora biti manjši od 200 mg/l. Analizni izvid, ki je priloga Poročilu o prvih meritvah za MKČN

Na podlagi navedenega pri pooblaščenem izvajalcu obratovalnega monitoringa, naročite analizni izvid med 3. in 9. mesecem po zagonu vaše MKČN. Nato izpolnite poročilo o prvih meritvah za MKČN <50PE, kateremu priložite analizni izvid, ter vse skupaj pošljite na Loško komunalod.d., Škofja Loka ali prinesite osebno na vložišče Loške komunale. Prosimo da priložite tudi izjavo o skladnosti/lastnosti MKČN vaše MKČN, ker jo potrebujemo za potrebe poročanja na pristojno ministrstvo ter vaš mobilni kontakt, saj moramo naslednje leto po izvedbi/pridobitvi poročila o prvih meritvah z vaše strani izvesti Pregled vaše MKČN skladno z določili Uredbe KOV in pravilnika.

Okoljsko dajatev vam bomo znižali, naslednji mesec po datumu izdelave in prejema poročila o opravljenih prvih meritvah odpadne vode iz male komunalne čistilne naprave z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE, iz katerega je razvidno doseganje predpisanih mejnih vrednosti emisije.

 
Zemlje nismo podedovali od svojih staršev, ampak smo si jo sposodili od naših otrok.

DEŽURNI TELEFONI

vodovod: 031 392 725
kanalizacija: 041 750 043
031 841 649
041 648 961
pogrebna služba:  041 648 963
odpadki: 031 318 151
čistilna naprava: 031 713 616

V NUJNIH PRIMERIH KLIČITE 112

 

 

Kontakt

Loška Komunala, d.d. Škofja Loka d.o.o.
Kidričeva cesta 43 a
4220 Škofja Loka

Javno podjetje Komunala Škofja Loka d.o.o.
Kidričeva cesta 43 a
4220 Škofja Loka

UPRAVA
04 50 23 500
info@komunalaskofjaloka.si
od ponedeljka do petka
od 7. do 15. ure

BLAGAJNA
vsak delovni dan:
od 7:00 do 15:00
Zbirni center DRAGA
04 51 31 525

ponedeljek: 12:00 - 18:00
torek: 7:00 - 15:00
sreda: 12.00 – 19.00
četrtek: 7.00 – 15.00
petek: 12.00 – 18.00
sobota: 8:00 - 13:00
Zbirni center Studeno
ponedeljek: 07:00 - 15.00
torek: 13:00 - 19:00
sreda: 13.00 - 19.00
četrtek: 13:00 - 18:00
sobota: 08:00 - 13:00

© 2012 Loška komunala d.d. Vse pravice pridržane. Izdelava spletnih strani: Modra Ideja