Čistilni napravi v občini Škofja Loka

INVESTICIJE na ČN

 • Investicije so v pristojnosti Občine Škofja Loka.

 Zlozenka_Porecje_Sore_I          

 

NOVA CČN ŠKOFJA LOKA 

 

CCN SKL Foto TZ dec 2015

 

 CCN Skofja Loka barvna LK TF 300 KB

 

 • 24.06.2014: tehnični pregled CČN Škofja Loka
 • 01.07.2014 do 30.06.2015: Poskusno obratovanje CČN Škofja Loka
 • 05.07.2014: zagon novega ZBDV na CČN Škofja Loka
 • 07.07.2014: zagon naknadnega usedalnika 08/1
 • 12.08.2014: zagon novega strojnega zgoščanja
 • 23.09.2014: zagon nove kogeneracije
 • 13.10.2014: začetek izvajanja Prvih meritev (poobl. izvajalec-NLZOH)
 • 18.12.2014: MOP Uporabno dovoljenje, št. 35106-17/2014/12-01031380
 • 30.6.2015: zaključek poskusnega obratovanja
 • 1.7.2015: prenos v upravljanje Loški komunali d.d., Škofja Loka
 • 13.10.2015: zagon sistema za oskrbo s tehnološko vodo - uporaba očiščene odpadne vode v tehnologiji CČN Škofja Loka

 

 

NOVA ČN RETEČE

     Shema CN Retece LK TF 2016     CN Retece objekt

 • Tehnični pregled nove ČN Reteče: 29.5.2014
 • Odločba UE Škofja Loka o poskusnem obratovanju: 27.8.2014 (št. 351-152/2014-7)
 • Izvedba prvih meritev: 27.-28.8.2015; 7.-8.9.2015; 17.-18.9.2015
 • Uporabno dovoljenje: 29.9.2015
 • Zaključek poskusnega obratovanja ČN Reteče: 30.9.2015
 • Prenos v uporavljanje Loški komunali: 1.10.2015
 • Uradna otvoritev ČN Reteče in novinarska konferenca: 14.10.2015

 

 

POTEK POSODOBITVE IN NADGRADNJE CČN ŠKOFJA LOKA:

 • Začetek del: z dnem 30.7.2012 so se na Centralni čistilni napravi Škofja Loka pričela pripravljalna dela in organizacija gradbišča z namenom, da bodo lahko čim prej stekla glavna gradbena in obnovitvena dela.
 • Od avgusta 2012 je iz funkcije izločen čistilni blok B1, ki se je porušil, na tem mestu se že gradijo novi objekti. Začela se je tudi postopna sanacija linije blata (najprej obnova primarnega zalogovnika blata, postopno mu bodo sledili tudi vsi ostali objekti linije blata).

 Shema-stanje 2013 I

 • 7.11.2012: Predstavitev poteka posodobitve in nadgradnje CČN Škofja Loka: Župan Občine Škofja Loka mag. Miha Ješe, podžupan Občine Škofja Loka Robert Strah, predstavnik podjetja GH Holding d.d. Teo Vida in predstavnik Inštituta za ekološki inženiring d.o.o. Matija Cerar so na novinarski konferenci dne: 7.11.2012 predstavili potek posodobitve in nadgradnje Centralne čistilne naprave Škofja Loka ter pomen naložbe za prebivalce občine. Preko 6 milijonov evrov vredna naložba, ki bo delno sofinancirana s strani Evropske unije, bo odpravila pomanjkljivosti obstoječe čistilne naprave in prispevala k ureditvi stanja odpadnih voda v porečju Sore.
 • Maj 2013: od 15.5.2013 dalje je iz uporabe izločen čistilni blok B3, od 20.5.2013 pa še staro predčščenje. Oba sta bila nato porušena. Na lokaciji starega B3 se izvaja gradnja, na lokaciji starega predčiščenja se gradi novi ZBDV, na lokaciji starega B1 pa je že zgrajen novi objekt predčiščenja, ki se je 20.5.2013 tudi poskusno zagnal.

 Shema-stanje 2013 II Shema-stanje 2013 III

 • 19.12.2013: zagon nove biološke linije in prekinitev čiščenja v starem biološkem bloku B2 - zadnjem delujočem biološkem delu stare CČN Škofja Loka do 19.12.2013.

 Shema-stanje 2013 IIII 

 • 24.06.2014: tehnični pregled CČN Škofja Loka
 • 01.07.2014 do 30.06.2015: Poskusno obratovanje CČN Škofja Loka
 • 05.07.2014: zagon novega ZBDV na CČN Škofja Loka
 • 07.07.2014: zagon naknadnega usedalnika 08/1
 • 12.08.2014: zagon novega strojnega zgoščanja
 • 23.09.2014: zagon nove kogeneracije
 • 13.10.2014: začetek izvajanja Prvih meritev (poobl. izvajalec-NLZOH)
 • 18.12.2014: MOP Uporabno dovoljenje, št. 35106-17/2014/12-01031380
 • 30.6.2015: zaključek poskusnega obratovanja
 • 1.7.2015: prenos v upravljanje Loški komunali d.d., Škofja Loka

 

  

 

STARA ČN ŠKOFJA LOKA

Posodobitev in nadgradnja CČN Škofja Loka je obsegala postopno rušenje objektov obstoječe linije vode in sanacijo ter preureditev linije blata. Kljub temu v nadaljevanju podajamo opis prvotne CČN Škofja Loka, saj s ponosom lahko povemo, da je ČN Škofja Loka orala ledino na področju čiščenja odpadnih voda v Sloveniji (delovanje od leta 1974 do avgusta 2012 kot celota, oz. v zmanjšani zmogljivosti do 19.12.2013). ČN Škofja Loka je bila tudi prva ČN na območju nekdanje skupne države SFRJ, na kateri se je postavila Kogeneracijska naprava za pridobivanje elektrike in toplote.

cistilna-naprava Shema_CCN_SKL

Centralna Čistilna Naprava (CČN) Škofja Loka je mehansko-biološka čistilna naprava z anaerobno stabilizacijo blata in izkoriščanjem bioplina za proizvodnjo elektrike in toplote.
Njena kapaciteta (zmogljivost) je 85000 PE (populacijskih enot). Lastnica čistilne naprave je občina Škofja Loka, v skladu s koncesijsko pogodbo pa jo upravlja Loška komunala d.d. Škofja Loka. Občina Škofja Loka odloča in vodi postopke o investicijah in investicijskem vzdrževanju.CČN Škofja Loka deluje od leta 1974, zgrajena in dograjena pa je bila po posameznih stopnjah (leta 1981 je bila dograjena druga, leta 1991 pa tretja biološka stopnja).

Na CČN Škofja Loka doteka odpadna voda iz gospodinjstev, industrije in negospodarskih dejavnosti, iz mesta Škofja Loka in naselij v okolici Škofje Loke. Ker je kanalizacija zgrajena v mešanem sistemu, se na CČN Škofja Loka čisti tudi padavinska odpadna voda. Tehnološki proces je pod stalnim internim (24 ur dnevno, 365 dni na leto) in eksternim nadzorom. O vseh rezultatih terenskih meritev in laboratorijskih preiskav, s pripadajočim poročilom pooblaščenega izvajalca (s strani MOP-ARSO), smo sproti direktno obveščeni: Občina Škofja Loka (lastnica CČN Škofja Loka) Loška komunala (upravljavec CČN Škofja Loka) in Okoljski inšpektorat, OE Kranj. Poleg vzorčenja in analiz odpadne vode se izvaja tudi monitoring blata iz CČN Škofja Loka in pridobi oceno odpadkov za odlaganje (iz grabelj in maščobnika), kar je prav tako zahteva veljavne zakonodaje. V sklopu upravljanja CČN Škofja Loka je sicer potrebno opravljati še veliko drugih meritev, ki so potrebne za obvladovanje tehnološkega procesa čiščenja odpadne vode in pridobivanja bioplina.

FAZE ČIŠČENJA ČISTILNE NAPRAVE

Po dotoku na čistilno napravo gre odpadna voda skozi naslednje faze čiščenja:

1. Predčiščenje na MEHANSKI STOPNJI sestavljajo: grobe grablje, peskolov, fine grablje, maščobolovilec.

2. in 3. Čiščenje na ČISTILNIH BLOKIH (B1; B2) sestoji iz: primarnega usedalnika, ki odstrani usedljive delce iz vode, prezračevalnika tu se odpadna voda pomeša z mikroorganizmi, ki ob prisotnosti kisika čistijo odpadno vodo in sekundarnega usedalnika “ tu se mikroorganizmi, ki so svojo nalogo opravili, usedajo, črpalke jih vrnejo v prezračevalnik, že čistejša voda pa odteče v naslednjo čistilno enoto.

4. Čiščenje na ČISTILNEM BLOKU (B3) sestoji iz: prezračevalnika s pomočjo mikroorganizmov in kisika se tu odpadna voda še bolj očisti in sekundarnega usedalnika €“ mikroorganizmi, ki skupaj z vodo pritečejo v ta bazen, se tu usedejo, s pomočjo črpalk pa jih vrnemo v prezračevalnik. Odpadna voda je očiščena in odteče v reko SORO. Učinek čiščenja organskih snovi (parameter KPK) na CČN Škofja Loka presega 95% (zakonsko predpisano je 80%). CČN Škofja Loka pa ni zgrajena za odstranjevanje celotnega dušika in celotnega fosforja, kar je zahteva zakonodaje, uveljavljene v letih 2007, 2009 in 2010 (Ur.l.RS 45/2007, 63/2009, 105/2010), zaradi česa je potrebna rekonstrukcija, ki je v pristojnosti Občine Škofja Loka.

5. Usedline iz primarnih usedalnikov in presežke mikroorganizmov iz prezračevalnikov prečrpamo v GNILIŠČA, kjer pridobimo bioplin in pregnito blato. bioplin-thumbBioplin shranjujemo v PLINOHRAMU uporabimo pa ga za proizvodnjo električne energije ter dogrevanje gnilišč, saj kogenerator na CČN Škofja Loka proizvaja električno energijo in toploto. Kogeneracija obratuje od daljnega leta 1984 dalje. Več...

Vso proizvedeno električno energijo porabimo, preostalo potrebno za tehnološki proces pa odvzemamo iz omrežja.

6. Pregnito blato se skladišči v skladišču pregnitega blata, nato pa vodi skozi napravo za dehidracijo blata. Odpadna vodo, ki pri tem nastaja se vodi nazaj na vtok čistilne naprave, dehidrirano (osušeno) pregnito blato pa se odda v končno oskrbo po pooblaščenem prevzemniku.

 
Zemlje nismo podedovali od svojih staršev, ampak smo si jo sposodili od naših otrok.

DEŽURNI TELEFONI

vodovod: 031 392 725
kanalizacija: 041 750 043
031 841 649
041 648 961
pogrebna služba:  041 648 963
odpadki: 031 318 151
čistilna naprava: 031 713 616

V NUJNIH PRIMERIH KLIČITE 112

 

 

Kontakt

Loška Komunala, d.d. Škofja Loka d.o.o.
Kidričeva cesta 43 a
4220 Škofja Loka

Javno podjetje Komunala Škofja Loka d.o.o.
Kidričeva cesta 43 a
4220 Škofja Loka

UPRAVA
04 50 23 500
info@komunalaskofjaloka.si
od ponedeljka do petka
od 7. do 15. ure

BLAGAJNA
vsak delovni dan:
od 7:00 do 15:00
Zbirni center DRAGA
04 51 31 525

ponedeljek: 12:00 - 18:00
torek: 7:00 - 15:00
sreda: 12.00 – 19.00
četrtek: 7.00 – 15.00
petek: 12.00 – 18.00
sobota: 8:00 - 13:00
Zbirni center Studeno
ponedeljek: 07:00 - 15.00
torek: 13:00 - 19:00
sreda: 13.00 - 19.00
četrtek: 13:00 - 18:00
sobota: 08:00 - 13:00

© 2012 Loška komunala d.d. Vse pravice pridržane. Izdelava spletnih strani: Modra Ideja